ضروری است نوبت دهی اینترنتی صرفاً با مشخصات و اطلاعات بیمار انجام شود.

امکان لغو نوبت اخذ شده وجود ندارد.

ضروری است قبل از مراجعه به مرکز درمانی، نوبت خود را مجدداً چک نمایید و از ثبت نوبت خود و حضور پزشک معالج در موعد نوبت اخذ شده اطمینان حاصل نمایید.( 05137534050 )

هنگام مراجعه به مرکز درمانی، مستقیماً به پذیرش مراجعه نموده و نوبت خود را به تأیید واحد پذیرش برسانید.

ضروری است که بیمار محترم حداقل 30 دقیقه قبل از زمان تعیین شده در مطب حضور داشته باشد.

در صورت احتمال سواستفاده از سامانه، حق رهگیری و پیگیری قانونی مطابق با قوانین جاری کشوری محفوظ می باشد.